• EN
  • DE
  • CZ

KURZ PRÍPRAVY na prijímacie, talentové skúšky (úspešnosť nad 90%)


(10 týždňový kurz, 2x 60min, 1x do týždňa, 4-6 osôb v skupine)

Kurz je určený pre záujemcov o štúdium na stredných a vysokých ško­lách s výtvarným zameraním, alebo školách, kde je preukázanie talentu súčasťou skúšky. Program zahŕňa prakticko-teoretickú prí­pra­vu za­me­ra­nú na zdokonaľovanie úrovne kresliarskych a maliarskych zruč­nos­tí (na zvládnutie anatómie, proporcií, perspektívy, so zameraním na rozvoj výtvarnej pamäte, maliarskej citlivosti, kreativity a schopnosti vy­jad­riť adekvátnou formou vnútorné obsahy). Účastník dostáva v priebehu kurzu stručné, s témou súvisiace textové prílohy (mimo odporúčanej literatúry), ktoré konfrontuje s fotodokumentáciou. Okrem jeho tvorivých aktivít v rámci výuky sa počíta aj so samostatnou prácou na domácich zadaniach, popr. vlastnom projekte. Program prípravy je flexibilný, prispôsobený úrovni, individuálnym potrebám a špecifikám talentu uchádzača, s ohľadom na kritériá školy a zvoleného odboru, na ktorý sa hlási. Kurz sa môže stať ideálnym motivačným priestorom a zároveň pomocníkom pre hľadajúcich, ktorí sa dosiaľ nerozhodli pre študijný program najvhodnejší pre rozvoj ich talentu.
  • K príprave sa odporúča Základný kurz "Kreatívna sekvencia" s rozšírenou a prehĺbenou kresbou.

Cena 10 týždenného kurzu "Príprava na talentovky" je 159,9 €/osoba.

Cena zahŕňa komplet materiál a pomôcky.
(Podrobnosti o priebehu, dochádzke, cene, atď. sú uvedené na stránkach Priebeh, Kde a kedy).

>> KONTAKT, PRIHLÁŠKA


Priprava kurzy kreslenia malovania vytvarne kurzy Priprava kurzy kreslenia malovania vytvarne kurzy Priprava kurzy kreslenia malovania vytvarne kurzy
Priprava kurzy kreslenia malovania vytvarne kurzy