• EN
  • DE
  • CZ

Zmluvné podmienky/ Kurzy kreslenia, maľovania VytFit v zmysle § 273 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník


Tieto podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi Výtvarnými kurzami VytFit a účastníkom kurzov a sú pre obe strany záväzné.

Prihlásenie a storno prihlášky
  • Po písomnom vyplnení záväznej prihlášky vzniká medzi ateliérom VytFit a prihláseným zmluvný vzťah. Po začatí kurzu sa kurzovné nevracia.


Úhrada kurzovného
  • Kurz sa uhrádza ako celok jednorazovým poplatkom a.) min. 3 dni vopred prevodom na číslo účtu Vytfit IBAN: SK8965000000000020258463 BIC: POBNSKBA (ako účel platby sa uvádza meno + názov kurzu) b.) najneskôr na prvom stretnutí platbou v hotovosti (príjmový poklad. blok)


Dochádzka, Zameškané hodiny
  • V priebehu kurzu by mali byť v jeho danom časovom rozsahu (alebo v rozsahu dohodnutom vopred) absolvované všetky stretnutia. Hodiny, ospravedlnené min. deň vopred (osobne, e-mailom, telefonicky), je možné nahradiť.

  • Absencia/ cie na hodinách, ktoré neboli vopred ospravedlnené, a boli v rámci kurzu riadne poskytnuté, sa chápu ako premeškané, bez nároku na náhradu.

  • V prípade mimoriadneho zrušenia hodín zo strany kurzov VytFit, budú lekcie v plnom rozsahu nahradené.

  • Zaplatené kurzovné sa nevracia, (ako v prípade nenastúpenia na kurz, tak v prípade jeho predčasného ukončenia)


Ochrana osobných údajov
  • Návštevník kurzu vyplnením prihlášky prehlasuje, že v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov súhlasí so spracovaním všetkých svojich osobných údajov, ktoré poskytol na účely uzatvorenia zmluvného vzťahu.Všetky poskytnuté osobné údaje sú spracované výlučne pre interné potreby Výtvarných kurzov VytFit a to v súlade so Zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov.


Výtvarné relaxcentrum VytFit- Ladislav Mareš, Gaštanová 8, 81104 Bratislava- staré mesto, IČO: 41330951, DIČ: 1074009750

Poznámka: Výtvarným kurzom VytFit nevyplýva povinnosť evidencie ERP/VRP/ORP


>> NASPAŤ NA PRIEBEH >> KONTAKT, PRIHLÁŠKA